Co budete dělat s přehradou?

3. ledna 2007 v 19:36 | NETVOR |  Kvalita vody v přehradě - problém na dlouhá léta?
Tuto otázku dostávají členové zastupitelstva obce v Mostkovicích velmi často a nejen od svých spoluobčanů. Je to otázka úplně stejná, jako když se Vás někdo zeptá co budete dělat s nepořádkem na sousedově dvoře. Obec Mostkovice není majitelem přehrady, není majitelem ani přilehlých pozemků ani hráze a nemá tudíž možnost s tímto majetkem disponovat a jakkoliv o něm rozhodovat. A tak, budou-li sousedovi na dvoře běhat stovky potkanů a krys, nemáte žádnou možnost mu něco přikázat či nařídit. Máte jen jednu jedinou možnost - upozornit na tento stav.
A přesně tak se zachovala obec Mostkovice. Už v roce 2001, neboli dávno před současným stavem, rozeslala dopisy na všechny kompetentní orgány a instituce s informací o špatném stavu vody v přehradě. V jednom člověku našla zastání, tehdejším členu Rady Olomouckého kraje a nynějším náměstku hejtmana Pavlu Sekaninovi. Díky jeho vztahu k přehradě a hlavně vůli něco dělat, je již dnes vypracovaná studie, která říká, že revitalizace (znovuoživení) přehrady a jejího okolí je dlouhodobou záležitostí ( 8-10 roků ), že nestačí přehradu jen vyčistit, ale je třeba podniknout všechny kroky k ozdravení přítoku, veškerá opatření k zákonnému nakládání s odpadními vodami na stovkách chat kolem přehrady atd. A je tu i finanční odhad celé akce 250 - 300 mil. Kč. Každému soudnému občanu musí být jasné, že obec Mostkovice s rozpočtem cca. 11 mil. Kč ročně, se nachází naprosto mimo těchto finančních prostředků. Projekt pro EU, čili jediný způsob jak získat tyto finance, bude silným soustem i pro Olomoucký kraj, bude jej muset, s největší pravděpodobností, podat některé z ministerstev ČR.
Budeme tedy 10 let čekat a zlikvidujeme turistický ruch na přehradě úplně? Zastupitelstvo obce to nechce, a proto iniciovalo v součinosti s Mikroregionem Plumlovsko, městem Prostějov a Olomouckým krajem vyzkoušení násypu prostředků, které zlikvidují fosfor v přehradě. Mnohokrát jsme si již přečetli, že potravou pro sinice je pouze čistý fosfor, nikoli jeho sloučeniny, a že bez fosforu sinice hynou. Na Máchově jezeře se v loňském roce tato cesta osvědčila, proto letos sypali znovu a znovu si tím zachrání sezónu. V naše regionu má však tento způsob pročištění vody celou řadu odpůrců, kteří jsou "proti chemii" a v podstatě ani nevědí proč. Domýšlí jakési hypotetické následky a nastiňují katastrofické scénáře. Ale ti z nás, kteří sledovali, jak vypadala přehrada v loňském roce, pokrytá zeleným povlakem se stovkami uhynulých ryb, ti nechtějí, aby se situace opakovala. A věřte, milí spoluobčané, že zázrak se nestane. Jakmile bude pár dní teplo, máme tady sinice zase a celá sezóna je opět ztracena. Plumlovská přehrada je, podle odborníků, s Brněnskou přehradou, tou nejohroženější. Proč to tedy nezkusit, obvzlášť, když Olomoucký kraj na násyp už vyčlenil finanční prostředky? A budeme brát vážně i další tvrzení odborníků, že tento způsob ošetření nám zajistí čistou vodu jen na pár týdnů.
Z uvedeného vyplývá, že naši spoluobčané láteří na zastupitele obce, z důvodu zelené přehrady, zcela neprávem. Jenže někteří lidé nechtějí slyšet fakta, daleko ochotněji dopřávají sluchu současným i budoucím politikům, kteří šíří moudra, co vše se dá s přehradou dělat, mají jí "plná ústa" a přitom moc dobře vědí, že nemohou pomoci. Není to prostě v jejich silách. Přehrada je státní a stát je jediný, který je povinen napravit to, co za předchozí léta způsobil.

Aktuálně

Na posledním pracovním jednání ve věci revitalizace povodí a vodní nádrže Plumlov, konaném na Krajském úřadě v Olomouci dne 23.6.2006 bylo dohodnuto:
  • v letošním roce se nebude do přehrady sypat žádný přípravek
  • Mikroregion Plumlovsko podá žádost o vyjímku za zákona č. 254/2001 Sb., na omezený rozsah aplikace přípravku, jež bude vybrán odborníky v soutěži vhodných dodavatelů
  • náměstek hejtmana Olomouckého kraje MUDr. Jitka Chalánková poskytne tisku veškeré informace o průběhu ozdravění vodní nádrže Plumlov
Informace se nám podařilo získat v předstihu. Předkládáme Vám je v plném znění:

V posledních letech sledujeme špatnou kvalitu vody v některých vodních nádržích na území ČR. Příčinou zhoršení jakosti vody je přemnožení cyanobakterií - sinic. Jenou z nejvíce postižených vodních ploch je vodní nádrž Plumlov. Nastalá situace není lhostejná obcím v okolí nádrže, městu Prostějov aní Olomouckému kraji. Z tohoto důvodu vznikla při Krajském úřadě pracovní skupina, jejímž cílem je najít, navrhnout a uvést v život opatření směřující ke zlepšení kvality vod v Plumlovské přehradě, tedy v první řadě v části povodí Hloučely ještě před vtokem do přehrady. Největším problémem je, že ostranění sinic z povrchových vod je běh na velmi dlouhou trať a přesvědčit všechny zúčastněné o potřebě trpělivosti je úkolem z nejtěžších.
K dispozici máme již zpracovanou první část studie "Obnova ekologické stability krajiny ve vybrané části povodí Hloučely", současně se pracuje na druhé části, týkající se revitalizace vodních toků a říčních koryt v povodí Hloučely nad přehradou.
Dne 19. dubna 2006 byly odebrány vzorky sedimentů ze dna přehrady. Výsledky rozborů byly předány objednavateli, tedy Mikroregionu Plumlovsko a Krajskému úřadu Olomouckého kraje. Zastupitelstvo Olomouckého kraje schválilo na projekt odstranění sinic finanční částku 1 mil. Kč, město Prostějov pak 250 tis. Kč. Mikroregion Plumlovsko přispívá částkou 50 tis. Kč. Je navrhována možnost vyzkoušení jednotlivých variant zásahů v omezeném rozsahu v hlubší části vodní nádrže. I tak je zapotřebí požádat o vyjímku dle ustanovaní § 39 vodního zákona.
Do 7. července 2006 probíhá zadání na výběr dodavatele na zpracování projektu na ozdravění vodní nádrže Plumlov. Zástupci Mikroregionu budou jednat s obcemi nad přehradou o podání žádosti na související komplexní pozemkové úpravy. Soupis potřebných území dodá Agentura ochrany přírody a krajiny na základě výše uvedené a již zpracované studie. Dále se s těmito obcemi bude jednat o dořešení kvalitní kanalizace a čistíren odpadních vod z důvodu nutnosti odstranění zejména fosfátů, které jsou pro sinice životodárné. Fosfáty se ve vodách vyskytují jednak v důsledku zemědělské činnosti, jednak z prostředků na praní a mytí nádobí. Agentura ochrany přírody a krajiny doporučuje též důkladně prověřit hospodaření v podhradském rybníce. Bez trpělivého a detailního postupu nebude řešení problému ani rychlé a hlavně ani možné.
Bez úcty a respektování jejích zákonitostí se příroda obrací proti člověku. Třeba i nezvládnutelným přemnožením sinic. A z toho vyplývá, že se nad svou činností musíme do budoucna zamýšlet v mnohem širších a hlubších souvislostech.

Zdroj: Zpravodaj obce Mostkovice červenec 2006
 


Aktuální články

Reklama