Budeme se zase koupat v Plumlovské přehradě? II.

23. května 2006 v 9:31 | NETVOR |  Kvalita vody v přehradě - problém na dlouhá léta?
V článku "Budeme se zase koupat v Plumlovské přehradě?" z prosince minulého roku jsem se snažil vysvětlit, že žádná jednoduchá řešení pro dosažení čisté přírodní vody v Plumlovské přehradě a Podhradském rybníku nejsou. Chtěl jsem, aby to všichni, co pro to mohou něco udělat, pochopili a hledali cestu k rovnováze v přírodě. Předpovídal jsem, že se najdou i takoví, kteří chtějí řešení hned a nehledí na důsledky. Je přece třeba udělat něco hned, ať lidé vidí, že něco děláme - jsou přece volby!
Proč jsem tak proti používání cyanostatik? Dvacet roků jsem pracoval na úseku ochrany a výživy rostlin. Dosáhl jsem v oboru nejvyššího vzdělání a byl jsem přesvědčen, že se nemůže nic stát. Při tehdejší úrovni vědění nikdo netušil, jak se projeví DDT, bifenyly, přípravky na bázi HCH atd. Musíme být velmi opatrní a nemyslet si, že všemu rozumíme. Přípravky na bázi DDT dodnes jíme v rybách, o bifenylech nemluvě.
Víme, jestli se cyanostatika nedostanou do spodních vod, a tím i do studní v Mostkovicích? Mostkovičtí občané jsou první na ráně. A jak dopadnou raci a škeble v Hloučele, ještě nedávno nejčistším toku jihomoravského kraje? A přece se zastupitelstvo obce Mostkovice zhlédlo v použití cyanostatik.
Není jiná cesta, než pracná revitalizace krajiny v povodí Hloučely. Krajský úřad Olomouc by měl v první etapě vypsat soutěž na vypracování STUDIE. Předpokládaná cena studie bude 450 - 480 tisíc. V následujících bodech uvádím základní obsah studie:
  1. Revitalizace krajiny včetně protierozních opatření zemědělské půdy, lesů a protipovodňové opatření v povodí Hloučely a Okluky.
  2. Bodově zjistit zdroje fosforu a navrhnout opatření - čističky s třetím stupněm čištění, biologické čistírny atd.
  3. Navrhnout řešení odkanalizování všech chat a obslužných objektů - včetně oblasti Čubernice - a splachy z Plumlova.
  4. Podrobně se zabývat hospodařením odchovny prasat ve Vícově a jejím kejdovým hospodařením.
  5. Zjistit, jak probíhá hospodaření v Podhradském rybníku. Kaprokachní hospodaření zde není na místě.
  6. Navrhnout vyčistění a vymrznutí Podhradského rybníka a přehrady
  7. Po dobudování navrhnout monitorování, aby nedošlo k návratu do starých kolejí.
Výsledky studie musí odpovědět na následující otázky:
A. Konkretizovat návrhy krajinotvorných opatření v korytech toků, údolních nivách a lesích. Jak revitalizovat přehradu a Pohradský rybník tak, aby dalším stupněm projektové přípravy mohla být již dokumentace ke správnímu řízení a realizaci?
B. Kolik to bude stát?
C. Jak dlouho bude realizace trvat?
D. Odkud získat prostředky?
E. Jak bude celá oblast využita pro turistiku a rekreaci? Celé dílo nesmí být samoúčelné.
Konečným cílem je KRAJINNÝ PLÁN CELÉHO REGIONU.
Měla by být stanovena optimální podoba krajiny z hlediska ekologické stability i z hlediska estetické úrovně tak, aby bylo vytvořeno kvalitní prostředí jak pro život místních obyvatel, tak i pro návštěvníky.
Je třeba si také říct, proč je nutné tak spěchat? Hlavním zdrojem prostředků bude operační program Životní prostředí, který bude zahájen v r. 2007 a potrvá do r. 2013. Zdá se to být dlouhá doba, ale jen řádné vypracování této studie bude trvat nejméně 9 měsíců. Zabezpečit projektovou dokumentaci v návaznosti na studii nejméně 1 rok. Vyřešení majetkových poměrů s vlastníky a uživateli pozemků na úrovni pozemkového úřadu bude trvat 2 roky. To bude na celém projektu to nejnáročnější. Takže na realizaci nám zbývají 4 roky.
Uvědomme si, že v roce 2013 přistoupí do Evropského unie Bulharsko a Rumunsko. Tím pro nás skončí veškeré dotace. My jsme tam ty peníze vložili, ale my je nečerpáme.
Toto všechno jsem jasně vysvětlil nejen obecní radě v Mostkovicích, ale i zástupcům mikroregionu. Bylo mi řečeno, že mi závidí můj optimismus, ale že je to nereálné a není pro to politická vůle. Navrhoval jsem, že to budu dělat zadarmo, když mně tím pověří. Marně. Jsem přesvědčen, že je to reálné.
A proto jsem se rozhodl, že založím Sdružení nezávislých, které bude mít ve svém programu kromě jiného i toto: "Budete se koupat v přírodně čisté vodě a budete pít přírodní čistou pramenitou vodu." Daří se mi získat pro tuto myšlenku odborně erudované odborníky na vodu, investice z řad obyvatel Mostkovic.
Věřím, že získáme své spoluobčany pro tuto myšlenku a že nám ve volbách dají důvěru. Budeme potřebovat podporu nejen odborné veřejnosti celé oblasti. Neméně důležité bude, abychom získali i důvěru a zájem politiků. Nyní je pro ně ta pravá chvíle, aby ukázali, jak to s námi myslí.
Ing. Pavel Pokorný, Mostkovice 27.dubna 2006
 


Aktuální články

Reklama