Údolní nádrž u Plumlova

9. listopadu 2005 v 22:50 | NETVOR |  Historie Plumlovské přehrady
Vodoprávní kolaudace
Okresní úřad v Prostějově, dne 1.srpna 1936
číslo: 6.460/3 - VI/14

Výměr !
Zemský úřad v Brně odd. X-26 - podáním ze dne 16.V.1936, čís. 10157/X-2 zažádal o dodatečné vodoprávní povolení změn a úchylek uskutečněných proti schválenému projektu při stavbě údolní přehrady na řece Hloučele pod Plumlovem. Současně bylo zažádáno o povolení ke zvýšení hladiny normálního nadržení vody v přehradě z koty 266.00 m n.m. (dále jen m) na kotu 271.75 m, aby docíleno bylo zvýšení užitkového obsahu přehrady a o schválení obsluhovacího řádu.

Vyhláškou okresního úřadu v Prostějově ze dne 27.V.1936, č.j. 5530/VI-13 bylo stanoveno ve smyslu § 83. mor. vodn. zákona ze dne 28.VIII.1870, čís. 65 z.z. o projektu místního jednání na den 1.VII.1936 po případě dny další dle průběhu jednání.

Přihlížeje k výsledku vodoprávního řízení, rozhoduje okresní úřad dle § 86 mor. vodn. zák. o projektu takto:
I.
Rozsah, způsob a přípustnost podniku.

Stavba údolní přehrady na Hloučele u Plumlova byla povolena vodoprávním výměrem c.k. okres. hejtmanství v Prostějově ze dne 22.12. 1911, čís. 37.502/H; týmž výměrem byly plány schváleny a vysloven byl vyvlastňovací nález oněch objektů, pokud jich k uskutečnění vodního díla bude zapotřebí.

Stavba přehrady zahájena v r.1912 byla přerušena válečnými událostmi a teprve v r.1921 bylo přikročeno k dalšímu provádění stavby. Před opětovným zahájením stavby v r.1921 byl schválený projekt podroben technicko-hospodářské revizi a pozměněn v tom směru,
aby odpovídal nynějším zvyklostem a názorům o stabilitě a účelném provedení zemních hrází.

Změny tyto jsou:

I. V ohledu čistě stavebně-technickém:

a) Tvar zemní hráze v příčném řezu na straně návodní byl původně projektován o jednotném sklonu 1:1.5, přerušeném osmi bermami 1 m širokými. Ve skutečnosti byl proveden návodní svah hráze o čtyřech různých sklonech a to ze spodu směrem nahoru 1:2.85, 1:2.4, 1:1.9, a 1:1.4, oddělených třemi bermami o šířkách 1m, 0.8 m a 0.5 m.
Vzdušný svah byl původně projektován o třech různých sklonech: 1:1.75, 1:1.5 a 1:1.2 oddělených dvěma bermami. Ve skutečnosti proveden byl svah ve čtyřech různých sklonech: 1:2.85, 1:2.4, 1:1.9 a 1:1.4, které odděleny jsou třemi bermami o šířkách 1 m, 1 m a 0.8 m.
Dle schváleného projektu byla navržena šířka hráze v koruně 5 m v základech 58 m, délka hráze v koruně 430 m. Dle skutečného provedení měří šířka hráze v koruně 6.19 m v základech 70 m, délka hráze v koruně 464.56 m.

b) Opevnění návodního svahu hráze projektovaného původně dlažbou kamennou 40 cm silnou na cementovou maltu osazenou do betonového lože v síle 30 cm a to v celé šířce návodního svahu. Dle provedení zpevněna byla spodní část svahu od opěrné těsnící betonové zdi až po kotu 270.50 m betonovou plotnou 30 cm silnou chráněnou mohutným násypem kamenino-hlinité zeminy. Nad kotou 270.50 m provedena až ku koruně hráze dlažba kamenná 30 cm silná na cementovou maltu s betonovým podkladem v síle 15 cm. Tento betonový podklad byl zesílen na 30 cm v dosahu hladiny užitkového obsahu nádrže, tj. mezi kotami 270.50 - 273.00 m.
U nejhoršího návodního svahu hráze byl betonový podklad rovněž zesílen a zubovitě zapuštěn do tělesa hráze, takže tvoří základ parapetní zdi v koruně hráze.

c) Betonová těsnící zeď v návodní patě hráze byla projektována pouze na šířku vlastního údolí s kotou své koruny 263.00 m. Ku docílení plné vodotěsnosti hráze zavázána byla však betonová patka do skály levého boku údolí až do výšky 272.75 m, tj. 1 m nad novým užitkovým obsahem nádrže. Na pravém boku připojena byla ku zdivu věže na kotě 267.20 m.

d) V původním projektu nebylo pamatováno na odvodnění základní přehradní hráze. Dle posudku přezkoušení technické komise ze dne 21.4.1921 byly provedeny na kotě 262.42 - 264.00 m tři řady podélných přerušovaných drenáží sběrných o profilu 100 m/m a osm příčných drenáží svodných o profilu 150 m/m z kameninových poloperforovaných trubek, vyúsťující v patce na vzdušné straně hráze do kontrolních betonových jímek. Ve zbytku původní rybniční hráze, pokud tato ponechána v tělese nové přehradní hráze, provedeny byly kamenné trativody ve vzdálenostech 25 m.

e) V koruně hráze byla projektována dlážděná vozovka v šíři 4.2 m na betonovém podkladu; aby docíleno bylo úplné vodotěsnosti hráze proti vodám atmosférickým, provedena vozovka v šířce
5 m z esenského sfaltu.

f) V šoupátkové věži byla projektována dvoje výpustná zařízení. Spodní pozůstávající ze čtyř železných trub o profilu 120 cm a o max. kapacitě 33 m3/s při kotě hladiny 278.00 m, osazených na kotě 264.00 m a osazených šoupátky. Střední přepad ve věži o čtyřech otvorech o profilu
90 cm osazených na kotě 273.00 m a o max. kapacitě 26 m3/s při kotě hladiny rovněž
278.00 m, tj. 1.15 m nad volným přepadem.
Ve skutečnosti provedeno: Spodní výpusť ze dvou železných šoupátkových trub o profilu
120 cm osazených na kotě 264.17 m a jedno užitkové potrubí o světlosti 50 cm uložené na kotě 264.52 m. Průtočná kapacita při kotě 278.00 m obnáší při výpustném potrubí o profilu 120 cm 26.26 m3/s a u užitkového potrubí o profilu 50 cm 1.92 m3/s.
Střední přepad proveden jako železobetonová násoska obdélníkového profilu 85 x 115 cm na kotě přepadní hrany 271.75 m a o max. kapacitě 8.92 m3/s při kotě 278.00 m nadržené hladiny.

g) Volný přepad nebyl proti projektu výškově změněn (kota koruny přepadu 276.85 m), toliko odpadní žlab za přepadem byl sice více zahlouben a skluz do vývaru účelněji upraven,
aby katastrofální vody mohly být od přepadu s naprostou jistotou neškodně svedeny.

h) Vývar pod výtokem štoly byl zajištěn ve dně i v bocích betonem a dlažbou, dno pak vybaveno betonovými rozbíječi vln. Ve spodnější utišovací nádrži vyrovnáno bylo skalnaté dno betonem.
Z bezpečnostních důvodů byl zřízen pod tímto vývarem ještě druhý vývar, ukončený jezem, který původně projektován nebyl.

i) Pro měření přítoků a odtoků vody postaveny byly dvě limnigrafické stanice jedna nad a druhá pod nádrží u Hloučele. Kromě toho byl zřízen telefon do domku hrázného a elektrické osvětlení v šoupátkové věži a ve strážném domku.

V rámci projektu provedeny byly dodatečně tyto práce:

1) Projektovaný lichoběžníkový profil úpravy Hloučely v Plumlově pozměněn byl v obezděný lichoběžníkový profil s oboustrannými pobřežními zdmi vyvedenými z lomového zdiva až na kotu 278.00 m. Levá tato pobřežní zídka ukončena byla "Pod Střelnicí" zídkou chránící "Střelnici" před záplavami při plném nadržení vody v přehradě a ve zdi této zřízeno bylo šoupátko o profilu 100 cm, kterým vyvádí se elektrárenský spodní náhon do retenčního prostoru přehrady.

2) Ve smyslu konsensu ze dne 22.12.1911, čís. 37.502/H odst. D/d 1 zřízena byla spojovací serpentinová cesta z pravé obvodové přehradní cesty na cestu hospodářskou vedoucí nad přilehlým svahem.Zdroj: Llimaka
 


Aktuální články

Reklama